Browsing Archives

כ״ו באלול תש״פ 15.09.20

הערב: טֶקֶס החֲתימה בוושינגטון על הֶסכמים עם איחוד האמירויות ובחריין

טֶקֶס החֲתימה על ההֶסְכֵּמים עם איחוד האמירויות ובחריין יִתְקַיֵים על מדשאות הבית הלבן הערב ב-19:00 שעון ישראל.

בְּשֶל הרְגִישוּיוֹת –  פְּרָטֵי ההֶסכמים יִתְפרסמו רק אחרי טֶקס החֲתִימָה.

ראש הממשלה צָפוּי לְהַצִיג את ההֶסְכֵּמים לממשלה ולכנסת רק אחרי שיַחתוֹם עליהם.

יום שלישי כ״ו באלול תש״ף 15.09.20


06:10: בישראל היסטֶריה – מִתְכּוֹנְנִים לסֶגֶר; בוושינגטון היסטוריה – מתכוננים לטֶקֶס

06:10: הסֶגֶר יתחיל ביום שישי, ערב ראש השנה, בשעה 14:00 ויִימָשך לפחות עד למחרת שמחת תורה, 11 באוקטובר

06:10: טקס החתימה על ההסכמים עם איחוד האמירויות ובחריין יתקיים על מִדְשְאוֹת הבית הלבן הערב ב-19:00 שְעון ישראל

06:10: בְּשֶל הרְגישוּיוֹת –  פְּרָטֵי ההֶסכמים יִתְפּרְסמו רק אחרי טקס החתימה

06:10: ראש הממשלה צָפוּי לְהַצִיג את ההֶסְכֵּמים לממשלה ולכנסת רק אחרי שיַחתום עליהם

06:10: פְּרָטֵי הסֶגֶר הִתפרסמו: מיום שישי מותֶרֶת יציאה מהבית למרחק של עד 500 מטרים. מותָרוֹת הִתְקַהֲלוּיוֹת של עד 10 אנשים במקום סגור ו-20 אנשים בשֶטח פתוח

06:10: החנויות, הקניונים, המסעדות, בתי המלון, הצימרים, המִספרות, חדרי הכושר ובריכות השְׂחִייָה יִיסָגרו

06:10: הסופרמרקטים יהיו פתוחים. שֵֵירוּת המִִשלוחים במסעדות יִפעל. איסוף עצמי במסעדות – אסור

06:10: לא יהיו לימודים בבתי הספר ובגני הילדים, לְמַעֵט החינוך המיוחד וכפרי הנוער

06:10: העבודה במִגזר הציבורי והפרטי תהיה במתכונֶת מְצומצֶמֶת

06:10: נתב"ג יִפְעַל

06:10: התחבורה הציבורית תִפְעַל במַתְכונֶת מְצוּמְצֶמֶת. לא תִפעל בסופֵי השבוע

06:10: התפילות בבתי הכנסת יִתקיימו על פי מִתְוֶוה מיוחד

06:10: לקראת סוכות: מוּתָר לצאת מהבית לקנות את ארבעת המינים 

06:10: גנֵי השַעֲשוּעִים והפארקים השְכוּנָתִיים יהיו פתוחים – למי שגר במרחק של עד 500 מטרים מהם

06:10: משחקי הכדורסל והכדורגל יִימָשְכו

06:10: ספורט יְחִידנִי: מותר לרוץ וללכת – ללא הַגְבָּלַת מרחק

06:10: מי שגר במרחק של עד 500 מטרים מהים יוכל לִשְׂחוֹת, אך לא לָשֶבֶת על החוף

06:10: נִמשכת העלייה בתַחלואה בישראל: אתמול אוּבחנו 2,984 נִדבקים חדשים ונִפטרו 11 בני אדם

06:10: בישראל נכון לאתמול: 39,592 חולים פעילים. 524 מִתוכם במצב קשה ובהם 142 חולים מוּנשמים. מִניין המתים עלה ל-1,138

06:10: המַגֵפה בעולם: יותר מ-29.5 מיליון נִדבקים ו-937 אלף מתים

06:10: ובקוסמוס: מַדְענִים גילו סימנים אֶפשָריים לְקיום חיים באטמוספרה של כוכב נוגה

06:10: התחזית: חם מהרגיל בעונה

שִמְרו על עצמכם ועל כולנו!

 

 

מה אסור ומה מותר בסגר?

אתמול הִתפרסמו פְּרטים נוסָפים על ההַגְבּלות שיוּטְלו בסֶגֶר בחגי תשרי. הנה פרטים אחדים שיעזרו לנו לְנַסוֹת לְהָבִין מה אָסור ומה מוּתָר:

מיום שישי ב-14:00 ועד למחרת שמחת תורה מותרת יציאה מהבית למרחק של עד 500 מטרים. מותָרוֹת הִתְקַהֲלוּיוֹת של עד 10 אנשים במקום סגור ו-20 אנשים בשֶטַח פתוח;

החנויות, הקניונים, המסעדות, בתי המלון, הצימרים, המספרות, מְכוֹנֵי היופי והקוסמטיקה, חדרֵי הכּוֹשֶר ובריכות השְׂחִייָה יִיסָגרו;

הסופרמרקטים יהיו פתוחים; גם בתֵי המֶרקחת;

שֵירות המִשלוחים במסעדות יִפעל. איסוף עצמי במסעדות – אסור;

לא יהיו לימודים בבתי הספר ובגני הילדים, לְמַעֵט החינוך המיוחד וכפרי הנוער;

העבודה במִגזר הציבורי והפרָטִי תהיה במתכּונֶת מְצומצֶמֶת;

נתב"ג יפעל;

התַחבורה הציבורית תפעל במתכונת מצומצמת. שירות האוטובוסים יפעל בתְפוּסָה של 50% בין השעות 5:00-22:00. אוטובוסים בין עירוניים ורכבת ישראל לא יִפעלו בסופֵי השבוע, בערבֵי חג ובמוצאֵי חג;

התְפילות בבתֵי הכנסת יִתקיימו על פי מִתְוֶוה מיוחד;

לִקראת סוכות: מותר לצאת מהבית לקנות את אַרבעת המינים

גנֵי השַעֲשוּעִים והפארקים השכונתיים יהיו פתוחים – למי שגר במרחק של עד 500 מטרים מהם;

משחקֵי הכדורגל והכדורסל יִימָשְכו;

ספורט יְחִידנִי: מותר לרוץ וללכת – ללא הַגְבָּלַת מרחק;

חופֵי הים יהיו סגורים. מי שגר במרחק של עד 500 מטרים מהים יוכל לשחות, אך לא לשבת על החוף.

חג שמח!