מבזקים

מַדַד המחירים לצָרְכָן עלה ביולי ב-0.2%

על פי נתונֵי הלִשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהִתפרסמו ביום שישי, עלה מַדַד המחירים לצָרְכָן בחודש יולי ב-0.2%. עליות מחירים בולְטות נִרשמו בסעיפי הפירות הטְריים (1.4%), התרבות והבידור (1.1%) והתַחבורה (0.8%). יְרידת מחירים בּולֶטֶת נִרשמה בסְעיף ההַלְבָּשָה וההַנְעלה (5.9%).

בשנֵיים עשר החודשים האחרונים ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.6%.
על פי נְתונֵי הלִשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מחירֵי הדירות עלו בחודש שֶעבר ב-0.4%.